Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
005             1        11  1 1 
019111       1    1 1  1  2      
028 1  1111   2            1     
038  1    1    1    1   11   11  
047    1     1   1 1 1 1   1     
053 1           1  1             
069  11  1  11   11  11          
078     1 1     1    2   1   1 1 
089 2        1        1  1  1  12
099       1  1  11 1   11  1 1   
1010  1   1 1       1 2 11  1 1   
116  11 1           1    1    1  
121311       11      1   111 2 111
136   1    11           111      
148     1       1  1 1  1    21  
1511  1         11  2   21  1    2
1610 1      2111      21     1    
177   11  2          1   1 1     
186         1 1   1    2 1       
199   12          111     2    1 
2081       1      1  11 1    1 1 
21101        1 2 1     21       2 
228   1   1  1  1 2          1 1 
236  2  1       11   1           
246     1  1     1 1    1  1     
258  1         1    11  2   1 1  
2671     1  1 1   1 1       1    
274                    1 1 1 1   
285   1      1       1     11    
29121  1 1  1   1 1 1  11  1 1 1  
307       1        1  1   1 111  
314             1     1     11   
3217 21 11111   1  1 1 1     2 21 
331111  1     11  1 11   1  1    1
3442      1                     1
356   1     1 1       1    1  1  
364 11             1     1       
37101  1 1  1   111       1 1  1  
385    1  1   1          1  1    
399  1 1  11         11   11 1   
408    2 1         11     1    11
41121    1  1 2       2 11 1   11 
428   2 1 1     1   1  1     1   
438 11       11     1       111  
44111   1     1 11 2 1 1    11    
458   11    12        1 1 1      
4681     11    1 1 1   1       1 
474   1          1  11           
486           1       1 21  1    
4913 11 11111   1   1      11 1 1 
50102       1 11 11  11       1   
513   11            1            
5211   1  11 1   1           21 12
539      11 11  1 2   1       1  
5461       1   21            1   
559 2  11      11      1  1   1  
567     11 1   1     11        1 
579 1   1  1   1    1  2      2  
585    1         1 1   1 1       
5916 13    1 11 1 11 11    2    11
605          11 1      1   1     
61111  1 12     1 1  2       1   1
6271 1        11       1    1  1 
638         211      2        11 
648 11   11 1  11  1             
658 11    1    1 12          1   
6615  1 111 2      21112  1   1   
6761    1   1         11        1
687    1 1            1  11 2    
6910        23  1 1      1       2
7011  1   1 1   11        122    1
715  1  1  1   1            1    
728 1 12  1              1 1    1
735         1   2  1            1
747      3     1 11    1         
75102          11 1            131
7671  11         1 1    1    1   
7771    1   11          111      
7813 1   1   1 1   2   111  1   12
7911121  1    11    1   11     1  
80121             111   11 2   3 1
817        1  1   1  11      11  
827 1        1   1    11  11     
838    2    1  1 1 1      1  1   
847  1   1     1 11 1       1    
858   1  1  1       1    1 1   11
8661     1          1   1 11     
875  1       1   1 2             
884       1          1  1       1
8913   2 2  11      1  1 2 1 11   
9011    1 11  11  1  11   1 1  1  
915       1   1 1        1    1  
9210   1       1  11   1  1 21   1
935     2       1   1          1 
948 1  2        1        1 1  11 
9561  1 11 1          1          
9615 111   2111  11  1  1 1  11   
974   1    1  1   1              
9811      11 1 21  1     1    1 11
996 1 1  1    1          1      1
Các bộ số bạn đã lựa chọn: