Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
00121     2 1111       1 1 1  1  1
016 1      1      1  2 1         
021311  111  1   1 1   1 1 21     
0314   1  111 1 1 111 3  1      1 
047 1        1 1    1    2 1     
05111  1 1 111          2   11 1  
062  1    1                      
078  11    1  1 1       12       
0841 1  1                     1  
099 1  1 11 1  1     1 1        1
1010 1   2    1  1 1       1 1 2  
119 1          2 1 1  111      1 
123            1  1       1      
137 2               1  11   11   
1411   12   1     1 11 1  1 1   1 
157         2 1    11    1      1
166  1 1         1   11  1       
175    1       1     1       2   
185  1               1   1    11 
191111  2    1          1 2   111 
206    2       1 1       1  1    
218   1 1    11         2  2     
223          1        1 1        
239    1   11 1  1 1111          
247       11  11  11       1     
258 1     1    11 1  1      1 1  
266 1   1   1      1  1 1        
279  1 1  2        1 1      2   1
288  1  1 1         1 11      2  
295  1       1 1           1   1 
306       1        1        4    
314        1         2       1   
321012  1    12            2    1 
3313   1 3 1      11   1 1 112    
3411   1      2 1    1111  111    
3581   11      1        1 11 1   
365   1    2      1       1      
376                       11  211
384  1    1    1         1       
3911  111      1 111 111         1
407   1 1  1  1             1 1 1
413                        1    2
4212         1     211  2    1 31 
4311         211   1 2   11   2   
448   111   1  2               11
458  1         111 1    1 1     1
4661            2  1 11          
47121  1 1   1  11  1        12 11
48111 11 1    11         11     21
49111    1          2 12 1  1 1  1
5062 1   1         1         1   
516    1  1  1   12              
529   11  1   1  2  1  1  1      
534                       1 1   2
548 11     1 1    11 1    1      
55101  311  1    1   11           
566     1  1     1 11    1       
577     1    2          11 1  1  
581211   111 2     1 1         1 2
5913    11    11 1   11 2    1 12 
6010      1     1     21   3  1  1
61711            11   1      1  1
629   1   1  1  111     11     1 
6310   1  1   1     12 1 2  1     
644            111              1
654 11    1     1                
666 1      1      1  1     1  1  
679  1   11   1 2   1         11 
6813  2          11 2  13   1 1  1
6991  111       1 1        3     
706    11        1   1 1        1
71121        2 1  1 12  1  1  11  
725      11      2  1            
739      21     1          1 11 2
74121  1  1    12         11 21 1 
757 11 1   1  2              1   
7611  11    11 1   1 1  11  1 1   
771311    22   11  1     1     111
789   1      11  1 1       1 1 11
794  1          1       1 1      
807 11    1   2        11        
818  111    1   2   1         1  
822                 1   1        
8382 1   1 2     1             1 
848         2  1      1 11  1 1  
857     11  1     1    1  1    1 
86911     11     1   1   1 1 1   
871321  1  1   2  1     11111     
887      1  11    1      1  11   
897               11  2  1  2    
909 1    1  1111       1 2       
91912   12 1 1        1          
9261  1   1      2           1   
9310     12  11 11     11       1 
9410  211     1112      1         
9513 1    212    1 1       1111 1 
968    1   2       11     2  1   
979  11              121      12 
988      1   1  1  1  1  1    11 
996        1  1    11    1  1    
Các bộ số bạn đã lựa chọn: