Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
21
-
02
009 1     1      12      211     
016     11    11    1          1 
025    1         1   1 11        
039   11  1 11  1       1     11 
04121 12  1        1      3 21    
0512  1  1  11 2 11    1  1  1 1  
066     21    1            1  1  
074      1    11      1          
0811   111    31    1       1    2
0912 11  1  1    1   21 1  1    2 
1013  2    111  1  1  1        113
1112     2  12 2  1  1    1   1 1 
127 11   11    1 1      1        
1351   1        11         1     
143              11         1    
157 1                  1 11 21   
1661               21     1     1
178  1         1   1 1       1 12
187 1   11          1   1     2  
1961    1    1     1      11     
2011 1    1 12111       1  2      
216   1  11     2           1    
2271 1 1 1 1  1       1          
2310   11 1  1 1   11 1 1    1    
246       1      2       11 1    
256         1  1   1 2       1   
261411 11  21  2  1 111 1         
276    1        2      1 1  1    
285       1      1   1     1   1 
2962 2      1        1           
306            1  1          2 2 
313 1  1 1                       
327 11  1   1       1         1 1
339 2 2    2 1  1      1         
3413 1 21 1      1  1   11 2   1 1
358       11   1 1    11      1 1
364 1           1        1   1   
37711  1 1      1   1         1  
388  1    11    1 1  1  1     1  
3910 1      1 11 1 1  12   1      
407        1      1  1 1   12    
4112  1    11      2 1      5 1   
4261 2   1              11       
437   1 1     1   1 11          1
44132   2 111      11       11  2 
457      1   111  1  2           
46121  1 1 1  2 1   1 1 111       
4710    11    1 11  1 2        1 1
488 111       1   1   2    1     
499       21   3    1   1     1  
5081    111 1       1   11       
515 1       1   1            1 1 
527  1             1  2 1    1 1 
534                  121         
547 11    1            1  1  11  
559         1   1 211   1 1   1  
56141  4  1  1  111    1       12 
571021          1   1  21       11
5814     1 21   1   12 1  21  11  
595 1            2      2        
60141 1 11  1 1      1    2 21  11
616 1 1    1     11       1      
6211 1 2       1  1  1        1 22
63111111 1 11        1 1    11    
647 1        1  1       1   2 1  
659     1         11 1  1111 1   
665          1    1   1   1  1   
6771    1        1        1 11  1
68611        11       1     1    
6981    1   1  1    1  1  1   1  
708   11            11  1   21   
716                2   1  12     
725   1  2  11                   
736             11111 1          
74111   1  111  11  1       11   1
759     1 1 1   1      11   11  1
763        1  1       1          
7710  1     1 1  1 1   1111  1    
7810     1  1  1 2 1 1     1   11 
79121 1 21  1   1   1         121 
803         1 1                1 
818    1 1     1 3     1        1
827  1                 1  1   2 2
837  1   11 1      1   1     1   
843            1  1  1           
859 1     11 2    11         2   
869 1   1 1    1    111         2
877         1 1  1 111         1 
887    1    1  11   1    1   1   
8911     11  1 1  1  1  1 3      1
9010  1     1 1   1       2 11 2  
915   1                12   1    
9214  11  21   1 1 1   2 21      1
939    11    1          2 11 11  
94101        1 2  1 1      1 21   
957    1 1  21 1             1   
968   11     1   1   1 21        
97131   2 1   1 1   1  2 1 12     
9851         1         1  1    1 
998  1 1     1       1    1  1 2 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: