Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
009 1   1     11   11      11  1 
015 1 1   1     1       1        
027   1        2   12          1 
0311 31  111     1 1    1       1 
047      1  1    1 11   1     1  
05142132      1  11      1     1 1
0662        11   1       1       
0712  1  2 2 1 11      1   111    
0871      1         11    11 1   
0910 1           1  2   2 1  11 1 
10111   11 1     1 1 11     2 1   
11101      1      1   1    31  11 
127        2       1  12 1       
136       1   11     11    1     
1413  1111 1   11    21 1 1  1    
157     1 11     1    1   1    1 
168 121      1    1     1   1    
177   1  1  1 1       1 1       1
1841      11                 1   
196   1     11      1  2         
206      1     1    1 1    2     
21112 1  11       1    1    2 1  1
2291 1 1  1     1   1    11     1
23121      1 2   1 22  1   1  1   
24141   1     11 1 1     311 1  11
257      1 1 1        1 1 1 1    
2611     1   1     1 11       1113
279  2 1 1       11          1 11
28101  2  1 1        11    11   1 
295    1  1         11        1  
3081  1   11  1         1       2
318    11 1 11 1  1          1   
329 2  1          2 1   1 11     
339   1   1  1 11     11   11    
341011  1  2  1  11         1  1  
357 1   1    1  1  11       1    
367 1     1        1      1111   
374         1     1          1 1 
385        11   1      1 1       
399   1   1    1  2   1       21 
4014   11   1  1  1 1311       2 1
4191   111 1 1 1   1           1 
429    1   22  1 1       1  1    
4371                   1 111 2   
443   1     1            1       
452              1            1  
469      1       1   1 1211   1  
4721     1                       
489 21      1          21   1 1  
499     2    1   2   1 1 2       
5011 1  11    1   2     1 111 1   
5112  11  1    1      31  1    21 
5210 1   1  11   1 11 1        11 
536    2     111          1      
5410      1  1 1 1 2         121  
555        1          1  11   1  
5691 1     1    1  1   1  1    2 
574             2 1    1         
584      1        11       1     
596   1       1  1     11    1   
602   1                   1      
615  1      1  1        1       1
6210        1 1   2 1   1  1   2 1
639 1   12     1  1    1  11     
647      11 11    1 1      1     
655  2     1 1             1     
66161  1  2 113 1 1  2         2 1
675   1 1 1 1            1       
688  1         11  21        1 1 
6910     1     1    113 12        
704  1        1 1 1              
7181 111   1                   21
7211        111 2 11      2     11
7361                 11      2  1
74811         1    1    1 11   1 
7510  1 21 1  1 1   11 1          
769   1     1   11    1 11  1   1
775 11         1       1        1
788   11   1      1  1 11       1
796  1             1 1      12   
8014 1  123 1  1 111         1 1  
8111 1      1    11 1 1  1 1   1 2
825           11      1    1   1 
838 11  2    11 1     1          
84711 1 1               1    1 1 
8561       1 11           1 1    
869       1             11112   2
877   1     1      1  1      2  1
887   13             1      1 1  
895      1    2 1       1        
905     1      1 1    1   1      
918      11     1   111     2    
9212    2 1  1  111       1 1111  
9312  1    1  111   111  11    11 
9411 1    2 1  1   11  3         1
957 1      1  1      1 11   1    
966    1        1        2  1  1 
97181 1 11   1111 11   11 2 12  1 
986        1111    1   1         
997 1 1       11     11      1   
Các bộ số bạn đã lựa chọn: