Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
008 1  1      1  1   1    11    1
018 1 1         2 1      1  11   
0251 1            2  1           
037  11      11     1   1  1     
049  1    4           1      111 
05121   1   11  2 1   11 1    1  1
068    1  1      2     1      111
077           1    121        11 
08121    1   1 1 11  1    111 1 1 
096  1   1 1 1      11           
108             11    1211   1   
1181           1  1   1  11    2 
126          11     12 1         
1314      1  1  1 1  2 1 2  111 11
14131        11  11   1 1  1 21 11
1591 1 1     1 1   1 1  1     1  
168     1  1  1    11     111    
178    1   2  1   1       2   1  
186  1      1   2 1           1  
195  11         1            1 1 
207  1     1      111          11
218     12   1    1 1   1     1  
2271 2           1  1  1     1   
236 1  1       2  1          1   
249   2 1        1 1  11 11      
2510 1  1  1  1 11    2      1  1 
26122       2   2 1 1      121    
2710 1 2  1   1      1    11   1 1
288      1  1  2 1        11    1
294        11     1          1   
30102               3 11   1    11
3112    132 12            21      
3214    12  1  1      1 122 11 1  
336     1       1 11  11         
34131 11 21  2 1        1      21 
355         1     1     1   1   1
369 1          1   11  1   1 11 1
376          1  12  1      1     
3810 1   1 2    2  2   1      1   
3911   12  1     11 1 1     1   11
407 1 1      1    1 1   1      1 
416   1     2   1       1 1      
4271       1  1   1  1 1 1       
43101 1   1  2 21     11          
4471     11  1   1          1   1
454       1  1         1     1   
46411        1    1              
4761   2                21       
485  1  1         1     1   1    
498 1 1    1 11   1         1 1  
50811 1   1           1     12   
5111   1  2    1  1      1 21  11 
52101     1 1111 11      1   1    
537  1                   1   122 
5410 1 11    2  1        1  12    
555      2          1 1         1
566   1   1        11        11  
579   1  1       1   1111  1 1   
587    1    1  1  1   1    1    1
597   1      2  1    1   1     1 
605       1           1   111    
614      11  1            1      
627 1   11   1 1                2
6313 2  1   1  11 111      11   11
647  1     1 1     1     1 1  1  
659       1 1 1    1  111   11   
663 1      1           1         
6771  1 2                1   11  
6811122   1     111       1   1   
697 1              1      1 1 2 1
709  1 1 2   1   1 1 1 1         
716  1 11  2        1            
729  1 11    2 1   1 1   1       
7310 1  1  1 1 1 1        1  1  11
747  1        1 1 11   1      1  
758 11  11 11    1   1           
763                   1  2       
7710111  212  1              1    
7810  1    1 2 2     1     3      
798            12  1      11 11  
807    11         111       1   1
818    1     1    111        111 
8210       1111   1    13 1       
8391  1       1     2 1  1  1   1
848       1  1 1  1 1   1     1 1
8581 11    1   1 1 1 1           
868   1       1      1  11   1 11
879    1   1  1 1 1     2 11     
886        11          11 1   1  
899 1  1 1 1       1  11  1 1    
9081 1    1     1    11 1       1
917    11 1    1   1     1   1   
9211     21         1  11 1 21 1  
9312 1 2         1 1  212   1   1 
9411 1   111   1111   1  1  1     
958 1 2         1     2     1   1
966 1     1   1             1  2 
977   12        2   1    1       
9851 1     1                   11
99121      11  1  1  1 21   2 1   
Các bộ số bạn đã lựa chọn: