Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
004    1 11                  1   
018     11         2     11 1  1 
0210  1 11     1 11 1 1        11 
035  1  1   1        1 1         
049          1    11 11 111  1   
05122 1 11    221    1      1     
0610 1   311 1 1   1             1
077       21 1      1     1    1 
089 2121         1     1 1       
09811    1        1     1     3  
107         1  11     1   11    1
11611                1  1  11    
1211   1     2 1  12     11   2   
137  1      1     1 2         1 1
144   1            1 1  1        
155   1           1     1    1  1
169 1        11    11    1 2    1
1781       2 1       1   1 11    
18111 1  1 1 1  1 1    2     11   
194  1   1 1     1               
207  1  1    11 1   1 1          
215             1      12   1    
2281      2    1 121             
235 1    11     11               
2461        1   1      2     1   
257 1  1 1     11          11    
26121 1         3 1   1  112    1 
2710      1     11   2   1 1  12  
285  1  1 1     1       1        
294            2     1  1        
301311         2 11 211    11 1   
314         1      1   1        1
329    1    2  1         111 1  1
337 11     1          1 1      11
345        1 1             1 2   
3510    11    1 11     1     1  12
365    1 1  1    1          1    
377    1     1    1  1 11    1   
387     1     1    1    1   11 1 
3961   1   1        2    1       
4011      1      121 12 1   1  1  
418     2  1 11      1 1     1   
4213 1111  1      1 1121      1  1
436      1    1 1   1    11      
447 1 1         1       1111     
4512   1 21 1      11 1 1   1 1  1
4671  1        11 1       1  1   
478 1    1 1       1 1111        
4814    1 1 21     1    1 1 2  211
49122 1    1   1  1 1 2        1 2
503            1         1  1    
516     1         1 1 1 1   1    
5251 1   11                     1
5310  1     11    1   1      3  11
54102  11       111 11         1  
55611   1 1 1   1                
56132 12   1 1 1      1  11  1  1 
579 1  1  1 1    1  1   1   11   
588   1  1   21       11 1       
597 1           1  1  11  1    1 
608   1 1     1 1      1    1   2
617    1 1 1    1        1    1 1
629   1    1 1 1 1    21        1
637   1      1       1   2    11 
6412 2   1    111  21 11   1      
654     1 1               1    1 
666  11              1  1    1 1 
6712 11    21 11   1 1    1 2     
6810    1   1  2  1      1 2   11 
69121 3 1       1      21   1 11  
7010 1 1   1      11    1 1  111  
7110   1 1 1   1   1 111   2      
7291   1            1  1  3 1 1  
7311  1   1  11     11 21      11 
747     11            1     1  12
754   11    1  1                 
765      11  1    1          1   
778 1    2     1  1 1   1      1 
786      2    11       1       1 
795    1   1    1  1          1  
807        11       1 1  1 1 1   
817  1 1  1 1     1         11   
8251       1      1    1       1 
839   1 1 1      11      1  1 11 
846 1  1   1      1        1  1  
8591 1 1   1   1   2    1 1      
8614  11   1 11 211  1 11  1 1    
8711        21   11 1    12 1    1
88141  2      11 1  11    1  1 112
895                1   1 1 1   1 
908 1  11  11 1               11 
919      111 11  1   1  1   1    
9210 1 221    1        1      11  
938      1  1  1 1     1  1    2 
947             11  1 1   1    11
957  1       1   1   1   1 2     
961512 1 1 1 111 1 12  1 1        
9781   1   111        1     1 1  
988  1   1   1      1  1   21    
9910 1     1   111      1  11 11  
Các bộ số bạn đã lựa chọn: