Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
24
-
12
23
-
12
22
-
12
21
-
12
0011       211 11  1  1   2    1  
014         1     1    1    1    
027 1   1 1   1     1 1    1     
0311   1111 11   1          1 12  
049     2 1 1  1    11      1   1
0551         1         1  1  1   
065          1    11  1       1  
077   1     1        1  11 1 1   
084         1       1          2 
0910    2 1   1 1 11     1      11
107    1  1  11  11           1  
116      11   1          1     11
126  11  1    1      1          1
1310  1      11  11 1   11   2    
14132 1 1 1 1  111     11  1   1  
1515 11   11 1   11 11  1122      
168  1 11  1 2              11   
174        1 11         1        
181211           112      1  2 111
196    1   1   1      1   1    1 
204     1                1 1 1   
216  1 11   1           1 1      
2213    2         1 1   111 2 22  
235 1         11    1          1 
248       1      2 2   11    1   
254 1   1         1     1        
26921    1       13       1      
278 11         11         21  1  
289   111     2   12     1       
297 11 1              11  11     
3011      1     3    1 111  2 1   
311311 31 11   1    1 1 11        
329      1      1 1   211 1  1   
335  1    1          1   11      
3481    1 111             1  1 1 
3561       11 1       1 1        
3651          1   1        1    1
379  12        1     1    12 1   
38101     1 1  2  2 11         1  
397 11  1    1      1 1 1        
40101 1     11   2  1 1   1    1  
419        2       1 1   1  2 1 1
428 1             2  1    1 1  11
43111   11  2  1  1  1    1   1 1 
448       1    2     1   2    11 
4531    1             1          
4651     1         1   1  1      
478 1        11 2 1      1      1
4814111   13     11        1  112 
4917   1112 11   1 1 11  1 11 1 11
505   11 1             1      1  
5171    1      1    1 1  1   1   
527  1 1  1        1         111 
5391        1   11    12   1    1
546      11     1    1  1   1    
559  1      1 1  2  1   11      1
5616  1  1  11 111 1 11  2 111  1 
5761  2        1  1     1        
587  1         1 2 1      11     
599     11  22        1 1     1  
607 1        21     1  1        1
619    1   1 1  11    111    1   
628  11  1     1   1 1     1    1
6371           1    1  1    11  1
6491 2  1 1 1   1        1   1   
6510  112 1 1      1 1 1        1 
66101      2    1 1 1 11      1  1
6761    1 1             1   1   1
6810            11211 1 1 11      
695 1             1           21 
70811 1      1      1 1        11
717 11      1              12  1 
7213 111  1    2 1 11 1     11 1  
731311   1 3      2 1  11    1   1
747  1  1 1          1 1 1  1    
756   1    1      111   1        
7614   1     111 11  123      1  1
7710 2       11    1 2   11 1     
787   11   111 1   1             
7913    1   2 1  3   2  1  12     
808        11111  1   1 1        
815     11                  11 1 
824          1 1             1  1
836              1 1 1 1  2      
846  1  1      1       1 1      1
8561  1    1  1      1 1         
8613 1 21 1   1           211   21
876  1 1 1  1               2    
889 1       2        1 1    111 1
897 1          11  2 1         1 
907    2     1            1 1  11
917             1     1 1   1 21 
9251    1                1 1   1 
9311     1 1  1  11 111    1   2  
947 1 2  1     1   1       1     
955   1 1    11     1            
967  1              1 11   111   
976   1      1      111         1
986 1  1 2            1       1  
9910 1   1 13  1             11  1
Các bộ số bạn đã lựa chọn: