Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
009       1 1     1  1    2    21
016 1 2  11                     1
027 1     1       11      1 1 1  
0311  1  1  1 11    1 4 1         
047 1  1       1 1    11    1    
0512121 1 1    11  1   1 1      1 
068    11   1   1   1  2  1      
076 1    1     1             11 1
088 1 1 1   1              1 11 1
098  1    2  1     11   1    1   
109 1  11 11        111        1 
1151     2 1    1                
1211 1      11  31    1  2   1    
1371              1   11  1 1   1
147  1        1   1 1     1   2  
155      21   1 1                
167       1     11 1 11 1        
177           1 13  1          1 
181021        2 1       1 21      
197     1  1     1  1    1 1    1
20131 1 1    1111 1     1    1 21 
219  1 11     1    21 1 1        
228  1 11         1 1     2     1
236    1      1 111    1         
2413      11  11 1   1 1 11  211  
2513   11 1  1   1  1    1  221  1
2681         11  1  2  11        
27131   1  1 1   1 1 1   1 111 11 
288      1 1  1  11      1  2    
2981    1 11           1 1    1 1
309   111 1       1   1     11  1
3141             1  1    1       
329       111 1 1     1    1 2   
334   1 1    1                1  
346   1  1  1    1       1   1   
356   1            11 1     1   1
3610     1     111   1 2  11 1    
379  3      21 1     1         1 
388 11       1   111         1  1
395     1  1            1      2 
405  11              1  1  1     
41101    11     2    11  1   1 1  
4261    1  1    1     1         1
43711       1   1      11    1   
447   2      2            1    11
455    1  1      1  1         1  
467   1 1  1            1 1     2
478  1  2 1   1 2   1            
4810      1 111 1 1111 1          
4911    113     1   1     1   12  
504         1        1    1   1  
514             111  1           
525      1         1    1  11    
53102  2  1     1  1  1   1   1   
545     1 1            11    1   
559   11      1    1 111    2    
568  121   1111                  
579      1  2    1 2 11 1        
586             1    11       12 
5951 1             1         1 1 
60111 111         1  1  1 12   1  
618    1 1 1   1       12       1
62111 1    21             2   22  
6316        1  12  2   1 1 1221 2 
6410           22 1 1     1 1   11
657   1    11    1    11        1
667       1   1     1      3  1  
6711  1  111  112    1         11 
6813 1  1   12   1111     11   11 
698 1    1  1  2       1 11      
7014 2 1 1   111 11 211  1        
714             1    1       1  1
728 1  1 2                111   1
736        11 1 1          11    
7410 11 1   1 1 11  1  11         
7561 1   1      1     1  1       
766   1            1       111  1
7761           1    1  1 2       
7815 11 1211      1   1 11 11   11
799 1  1   1 2    2        11    
806    1  1  11         1       1
8141                1   1    1   
829      1   1  1111  11        1
831121 1     1    112   1   1     
847  1 1     1        1  1   1 1 
85111   11         1  1  1111 1 1 
8681211      1   1           1   
876  11    11   1      1         
881021 11   2       1    1  1     
895        11 1      1    1      
905                1 11    2     
914          1   11            1 
9211 22       2         1   1 11 1
9310  11 1 2           1  2 1   1 
946 1         1      2 1  1      
957     1         1    1 11   11 
9611       11      1 2111    2   1
9710     1 11111   2      2       
986   11        1     1       11 
9910       1    1     1    21 211 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: