Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
00141    21 1  2    3   1  1  1  1
018  1     1   1 1     1 11    1 
0211   1 1  11 1  1 1 2     11    
03611  1            1 1 1        
0410     1 11   1 1  1  1 1  1 1  
057  1     1      11    1      11
065   1   1 1                  2 
0712   11  1     2  1 111    1   2
0892    2 11  1           1     1
099  1 21       11  1   1  1     
108 1 11   1 1        1   11     
119  1 1  1 11     1      1   11 
128   1    1        1   1  1 11 1
136   11         1   1     1   1 
146     1 11      1      1   1   
15101     1    1   1 2 111       1
1661 1                 1       21
17811     1  1   1          11  1
183    1        1             1  
1915         1 12 1 13 11     11 2
209     1 11        11     12 1  
2191  1  1  1    1  2    1      1
2210 2 1  11   1  1       1    11 
2310       2111    2      1  11   
241021         1   1    31      1 
2511   1    2  2  1 111       11  
26101     1 2    1 1   1   1 1   1
2741   1       1            1    
287 1 1      1        1      21  
2991   111  1  1  1       1  1   
3018  1 11 1 31 22  1 1 1 1 1  1  
319       1    1     111 1  1 11 
327 11 11     1 1   1            
339      1   1 11   2  1        2
348  1     1        1   111 1 1  
354  1   1                1   1  
3681  1      1   12       1    1 
37101     11111      1     11 1   
3810  1 21     111      1  11     
399   1         1 1 1   11   1 11
409     2 1  11111      1        
417      1        1  1  1 11 1   
426 1       2            2   1   
4361   1 1   1     1     1       
448 11 1    1       1         12 
457 211  1  1      1             
467      1 11 1   1   1  1       
47411                1      1    
4810    2     1    1 1 1  11  1 1 
493      1         1        1    
5010              11 1111 2   1 1 
5110  11 1 2  1   1 1 1     1     
52101      1     13      1     2 1
536  1   111         1          1
548 11 1        1          211   
5511 1    1 11  11 1    1   12    
568  1  11      1     11    1 1  
5710          121   1 21         2
58111     1   112   1 111       1 
598       1  1 2   1       2  1  
60611  1           1 1          1
615    1     1   1 1         1   
623             1         1    1 
636   1 1   1        1     1  1  
649 1        1        1 2 1 2  1 
6514        1  111121 11   1 111  
668  1        11 1    2     11   
677   1        11   1  1 1    1  
689        1    1  2 1    1 111  
693 1  1       1                 
706    1   1  1   1     1  1     
718 1 1     111  1      1   1    
729  1  1     1   1  1 11      2 
739 2   1  111  1          1  1  
746       11           111     1 
758 1  1  1      11    11   1    
769   11   1 1    1   1 1   11   
777  2        1        112       
785     1    1 1       11        
7971  1     1   2      1        1
804    1 1         1       1     
812      1                 1     
8210 1 1    1 1 11 2  1    1      
8311111  1 1 1 1  11 1      1     
84101  1       1 11 1   11      11
857  1  1 1           1 1 1    1 
869     1    1      1   112 1 1  
877  11   2       1   1      1   
889  1  1 1   11     111    1    
896         11  1  1     1    1  
90111 11  1      1  1  1      211 
912           1                 1
9210 1 1 1      2        1 2   1 1
938      1  1    1      2 12     
946   1     2    1       1 1     
956               1 11   1   1  1
96911    1          121        11
97111  11    11   1 1  1  111     
9881  1  3   1        2          
9910 12  11           1   111 1   
Các bộ số bạn đã lựa chọn: