Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
008 1      1 1          1  111 1 
019     2 1    1   12      1 1   
0271    1   1          11   1  1 
035      1     1     1    1 1    
046  1        1     11 2         
0591   1 2   1       111 1       
067        1 2  1 1    1       1 
075     2              2     1   
0861 11       1   1 1            
098        1    1 11   2 11      
104 1     1             1    1   
111411 1 1 2 1    12     1 1  1  1
12911          3 1       1 1 1   
139   111   1 2       1    11    
146           1 1    1  1   1   1
156    21           1     11     
165  11                111       
176   1 1  11      1     1       
186     2 1       2  1           
19911       1    1   1 11   1   1
208   1   1    1 1     12  1     
2114211      11   11  12       21 
224    1     11          1       
239211         1    1   1 1 1    
247    1      1     11  2   1    
256        1          1   1111   
263       11                   1 
274          1     1    1   1    
285 1  1        1     11         
297    1    1    11 111          
308   1  1     21 1         1  1 
3112  11   1  11 2  2     1  1 1  
327       1  1   11  11         1
3313 1 1 1  1   1 2 1   121     1 
3410    12       1     1  1  121  
358    1  1 11    111     1      
369 11    1 1 11        1     11 
379     1 2 1  1  1     1 1    1 
387  2     1    1  1      1   1  
397 11      1     111          1 
40131  1 2      1 2  1 121       1
419       1    11 1 1  1   11 1  
4212 2    12  1  1      1    12 1 
4381     1    1  111     11      
443   1             1       1    
4551       1   1                2
464   1    1                   11
4741       12                    
48911    1      1   1 1   1   11 
49111 2  1   11           11  11 1
505   11 1          11           
517    1  1 1    1   11    1     
5212   1      1   12  11   2  2  1
53121   1      211 1  112  1      
5491        11   11   1   11  1  
556                   1  32      
569  1   1      1     1  1 2    2
579  1      12       2   1  1   1
5881 11    1             1 1   2 
598  11          111          111
603 1           1          1     
6117      111 1  11 113    2 211  
623            1   1      1      
636       1 1  1  111            
649   11    2   1  11    1   1   
654     1           1      1 1   
665      1                 11  2 
679      221  1   1             2
681221 11      21      2 1  1     
6912   11 211    1 1      11   2  
706          1  1      1    2  1 
7151  1              1         11
725 1   1                  1    2
737   2       1 1    1   1  1    
7410    1 11111 1 1          1  1 
7551                   1  1  1 1 
7661 1 1   1   11                
772     1                     1  
7811  11 2     1 1  111     1    1
798    1 1   11    1  1 1    1   
8010 1    1 1   1    12       21  
816 1       11  1     1      1   
8211  1   1   11  111   1      2 1
839 1  2         1       1   22  
849  1 1 1 11       11     1 1   
859  2 1        1  2  1  1  1    
8612   21 113  2  1           1   
879       11 1   111 1 1        1
88101 1 1   1  11 1 1    1     1  
898 1         1   12  1 1      1 
905  1     1   1        2        
9114 1 1112  1         1  31  1 1 
92101     2    1  1  2     1 1   1
9320 1   1111 11  1 1  212 12  1 2
9410 1   1     1  1  1  1 11   11 
959     1   1 1    1  11   2   1 
967  11     1   2          1  1  
971512  1   1 3 111   1  1     2  
989 11      1  1         1 2  11 
999  1   11    1    2       1   2
Các bộ số bạn đã lựa chọn: