Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
18
-
02
17
-
02
16
-
02
15
-
02
14
-
02
13
-
02
11
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
004   1         1     1      1   
013      2                      1
022   1 1                        
036   1      3  1         1      
044 111               1          
056    1  11            1    2   
06111 1 1 1  121           1  11  
079        1          1  1211 11 
08141     112 222      1       11 
099 1   1   2 1 2         2      
108 2 1  1 1  1       1  1       
1191  22                  2 1   1
1251                  111    1   
137  1 1 1 1             11     1
147   1     1    1      21 1     
156     1   1    1      1  11    
167       21 1 11              1 
177    111      1          2   1 
1812112    2  1         11  12    
195     1  1    1        11      
208        2 2  1          21    
219  11  1            1   11    3
226  11 1    1  1     1          
236          11 1          1 1  1
246       11 11           1    1 
259   1   2   1         21 11    
266   1  11  11              1   
277  1     1   1          11  1 1
285      1             11  1    1
2981   1  1   11      1  11      
305   1     1             1   1 1
313   11                     1   
3217 1   112    21     11   22 111
3316   11  1 1211      1 1   21 3 
347           2       1  1    111
354 1        1   1       1       
366   1               12       11
374 1 1     2                    
387  1  1      1       11      2 
395     1   1         1   11     
408 1 1 1  2          1     1   1
4191   1        13            12 
426 111   1              1   1   
4313 3 1 112 11              11 1 
447 1       1   1     1  1 11    
456 1 11                    2 1  
4671   1      1 11      1 1      
478 1   1   2 2        1      1  
482             1             1  
4951       21                1   
506     1  1           1     12  
512   1         1                
526 1            1     1 1  1  1 
532             1        1       
547  1  1    1 1         1    11 
557 1  2         1     1 1      1
5621                    1        
575            11        1  1   1
588      2  1  111     11        
595      1   2                1 1
605 1  11     1              1   
613              1    1       1  
625       1           11    1 1  
636       1   1  1    11  1      
6412    111   1 2 1    1  111   1 
658      1     2 1       1   12  
6691 12         1      2     11  
677  1    1 11         1    1 1  
68102    2 1    1      1   12     
69131  11 1 21 11            21  1
707   1       1 1        111  1  
717  1    1 1          1 2  1    
726    1   1   11           11   
733  1 1                   1     
745    111               1      1
7512 21 1 11   1 1     2 1    1   
76611                   1    111 
7712121 11  1  11         2     1 
7811  1  1  111        1  121    1
7962 11                 1    1   
805           1  1      11      1
817      1    1       1    1   12
8214 11     12111 2     11    1 1 
8371 2   11                  1  1
846    1    1    1     2       1 
856     2    1 11         1      
86111 2  11  1   12           1  1
8792     11    1      11  1  1   
8892 2     11    1      1  1     
8911    1    1 1 11    121     2  
908         1  3 1     1  1   1  
9191 1  11       1      2   1  1 
925                    11  1 1 1 
9381    2 1      1      11    1  
945 1      1    11     1         
952        1                1    
962              1          1    
973    1 1                   1   
989 1  1 111            1  1   11
9971   1      11        1 1     1
Các bộ số bạn đã lựa chọn: