Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
0010     21 1      1    3 1  1    
0110     12   1     1111        2 
027          1 2 1    1   1   1  
037 1       1 1      1    1 1   1
0411     1 211 1 11     1  1    1 
059      1 3     2       2 1     
0662     1 1     1   1           
075       1  1  1         11     
0813 1  11 111     1   11 111  1  
093   1               1 1        
1012  1   1 1  1 1 1    1111    11
116     1    1 1            12   
1213 112  1    2     2   111     1
13121    1 1  111 2 11         11 
141                  1           
154         1                1 2 
169 2 1  11      1    1   2      
178       1  1 21 1      1      1
1810 1  1  2  11     1 1     1  1 
1911   1  1   1 1 1 1    111 1   1
203         1           1 1      
215 1      1  1        1        1
227   1     11 1    111          
2310  2   1     1    11 1 1   1 1 
2410  1  1       2 1 112      1   
2513  1 1     11    1 1  11 11 111
26721               2          11
278                1 311   1    1
288  1     2  1 11  1  1         
2911  1       1  1 12   1    1 12 
3061            1 11   1 1       
318 11       1     11   1  1 1   
32111 1        1      1  1 131 1  
3312  121 11 2 1    1 11          
346        1   1        1   1 1 1
3561               11    12      
36101  11        1         1  2 12
378 1     11     111    1      1 
389   1    1     11    1   1 1 11
397    2   1   1 111             
401312 1 11 1   1  21         11  
41921   11       1      11      1
4291  1  1           2  1   12   
4311  2 2   1 2   1     11    1   
4410 11  1 1   11  1         1 1 1
458    11   2       1 21         
469      11 11     1  1  1 1    1
477  11  111 1 1                 
4811     111  2 11  1       11  1 
4910 21       1  1  2 1 1      1  
5081     11   1 1   1      1    1
519    2   1 1      1  1 11    1 
525   11    11                 1 
5381  1         1 1 1 1    11    
549    3 1 12                1 1 
559 1   2      1     1  1  1 11  
563     1           1  1         
575   1 1 1       11             
5891    1        1    11 11 11   
5910  1    1 1  1  1  1  11   1  1
609            1   1   2211     1
618        1      1 1  1    111 1
626       1     1 1   2     1    
637 1     1          11  1    11 
64111122     1 1 1         2      
6581        1 12 1         11    
6611   11     1   1 1 2  1  111   
6751             1  1      1 1   
688    1  1    1    2   1   1 1  
6951         11      1    1      
7012   1 11  1      1211  1    2  
715  1  11 1      1              
729111     1 11 1  1       1     
734               1 1  1      1  
7414         21121211    111      
752           1      1           
767  11    1  111       1        
7713121 13      11  1    1   1    
789    2 112      2         1    
795       1 1        1  1  1     
8051        1 1   1        1     
813      1            11         
826    1 1              1  1  1 1
833         1                 1 1
849   11     1          211   1 1
8512  1 11       12 1  2   1 1 1  
863     1       2                
8791 1    1 1   11          2  1 
884           1    1       1   1 
894            11    11          
9012   11      2     1 1  12   111
916 1 1 1             11   1     
92141 11  11 1     1    1   1 3 11
937       1  1 1 11          1  1
9491   1         1  1    11 111  
9514 111 1 111 1   1     12 1 1   
969 1 1       1        1    1 211
9741     1            1    1     
984         1   11          1    
9911 2  1 1      1    1   1   121 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: