Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
0013      1  1   1 21 3      2  11
015        1  1    1  1 1        
0211 111           1 11 2 11 1    
038   1 1  1 1   1        111    
049    11  11  2            111  
057 1     1         11  1    2   
0612 1 1 2    111        11 1   11
074        1          1 1    1   
0851  1     1              1  1  
098 1111    1       1 1  1       
10121  1 1  11  1  111     11   1 
1110  1 1 1 1     2   1 1    1  1 
121111   1 1  1 111         2    1
137  1  11  2       1         1  
1417 111    1 21    211  21 1  11 
15141  1    2 1   1123      1    1
165       1   1 1   1          1 
1761     1 11           1   1    
187      1      1  1 11        11
1992     1 11  1     11 1        
203       1        1            1
2113 1    11  21     1 31  1 1    
229       1 2  11 1 11    1      
2310  111   1   1     1      1 111
2412  1      12   11211 1      1  
254              1     2       1 
266          1  1      1    11 1 
273         1  1 1               
288   11     1  1 1 1    1     1 
299       1    1  1   121 1    1 
3051             111       1     
318   1   1   2      11    1  1  
326    1       1   1  2     1    
335      1  1   1         1  1   
345     1   11    1    1         
3510   1 1   11   1  1 1   1    2 
365     1     11   1       1     
379  11  11  1     1     1     11
38101   22  1     1          111  
393 1                 1      1   
408 1    1        1  2 1  1    1 
415           1 1    1 1      1  
427  1    1   11        1 1     1
437 1    11  1   1        2      
445    1          1   1    2     
4571  11 1        1    2         
466   1       1  1 2          1  
475  1          1     1     1   1
487    1111 11            1      
496 2            1      1     1 1
503                 1  1      1  
5113  2     1 1 211 1  1 2    1   
524  1     11        1           
5310   1     1   1     1  11  211 
548    11  1    1     1     1 11 
55912  111    1         1 1      
5610  1     1  1   11  1  1 1    2
5792   1 1 1      1       1 2    
581111 1 1   1     1        11 111
5910 2 2   2     1      1     11  
605         1       1  1  1     1
6191               11 1  211  1  
626    1      1      11    1    1
63121111   11   2  1     1   11   
648     11    1 1       22       
659       1     11     11 11  1 1
669  2   1       11          2 11
674 1  1       1 1               
6861     2    2            1     
692         1    1               
7031   1            1            
718    1      11   11   11  1    
728     1   11 111  1          1 
73111     2    1    1     1113    
7413   1   11  22 12 1  1        1
754        1  1   1        1     
76911  11   1            1 1 1 1 
7711       1  1    1      111112 1
787    1  1   1       1  1      2
791711122       21      212   11  
806 11  1              1 1   1   
818   1        1    11  11   1 1 
8210 1  112       1   11  1      1
836  1               1     1111  
8481   1 2       1 1 1       1   
85111      2    1   1     121  1 1
863          1    11             
879       121       12     1    1
8811  2   11     1111     1  1  1 
8971 1        111    1   1       
9010        1 2  111 1   2    1   
9191  2     112        1     1   
926  1          1    1    2    1 
9312 1  13 11     1    1     111  
941111  1      1 3     11  1     1
9512 211 3 1 1   1        11      
9681     1 2 1          11      1
978  2          11      2    11  
9813       1  2    111 11    1121 
998    1  1         11 11  1   1 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: