Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
25
-
05
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
0014   2    1     111   1111 11  2
017     1  3       1 1          1
0212 113 1    1       1 1      111
038  1   1       1  1   1   1 11 
045        2     1 1  1          
059   1   11  1 1    1    111    
064         1             1 11   
079    111  1 111          1    1
084  1       2        1          
091       1                      
10712            1  1 1      1   
113                11  1         
127      1 11     1          1 11
1391     1   11 1 1 1         1 1
145            1     1 1 1  1    
1511     12 21   1   1  1  1    1 
1661      1     1   1  1        1
177          11   1  2 1     1   
181222        11       1   11 111 
1910   11  1  1         211    1 1
2042    1                  1     
217     1 1 1  1        1   1 1  
226            1 1     1 21      
2312         11  11   11 2 11    2
244                 1   11   1   
2561     1    1   1 1   1        
269 1  1    111  11   1        1 
277 1       1   11 1        1   1
286         1 1   1 1        1 1 
2961   1         1    1      1 1 
307             1   11   11 11   
318  1      1    1   11 1  1   1 
32911      111   1   1 1   1     
331011        2        11  1  1  2
346    11 1           1       1 1
3512 1 1    1 1 1 111   11     2  
3691 1    1 2     1 1     1   1  
376  1 2              1  1   1   
389 112      1      11   1  1    
398   1      1    12  1   1 1    
406    1  1 1     1       1    1 
417      1   1         1   21   1
4211 1       2   1 2   1      1 3 
437  1             1 11 11 1     
4411 111 12     1   1 1  11       
45121 11 1  1       1  1 1 1 11 1 
467  1 11  1   2          1      
478   2 1  1 1 1 1 1             
485 1                   2   1   1
4910      121  1  2   1    1  1   
509      1 1  11     11  1  1 1  
519 1   1 1  1   1 1   1      1 1
5210 11  1 1      1 11     12     
5391 1      112      1 1   1     
54111      11       1   211 1 11  
559  1     1 2111 1  1           
569  1 11       1 1   1     2 1  
5710   11 111   121              1
584      11    1            1    
59172 1 1  11  12   122  1  1 1   
60112    1   1 2 1     1 1 1    1 
615       1     1        11   1  
6273            111       1      
6310 1            11   21 121     
6471  121           1          1 
654 11         1               1 
669 2     1     11 1 1  1 1      
679   1   1 1   1  11 1 11       
6816    112    111 132        12  
699  1 1 11    11 1         1  1 
70711        1    1    1 1    1  
717 2             1   111     1  
7291    1   1     21       11 1  
738  11   2  1      11      1    
7412  1        1 1  1   1 1111 21 
7510 1  1   12 11         1   1  1
767 1   11   1     1     2       
777   1  11    12       1        
787   121                    2 1 
7981 1        1   11  2     1    
8010     1  1  1 21     11     11 
8115  11 3  1 1     1211   11  1  
827     211   1          1  1    
836  1  1              1 1 1  1  
845       11         1         11
8510   1  1  1     1    1 1 211   
869  11  1 1  1 1           11 1 
8751   1 1   1      1            
887   1             1      1 1  3
899         2       1 1 121  1   
909    1    1  1    11 1  1 1  1 
914       11   1 1               
928  1        11 2   1          2
9312 1         12 1 1  112  1   1 
948  112 1                11  1  
954    1 1    1                 1
968  1   2  1        1  11 1     
973            1 1           1   
9813 1  3     11 1   11     11  2 
997   1   1    1  2          11  
Các bộ số bạn đã lựa chọn: