Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
0011 111  1          1  2   2 2   
0171  1 1    1  1     1       1  
0214  2 111   1 1  1 1 1   1   21 
037     1 1  1   11   1         1
0411   11   1  211    11  11      
0514 1121    1  1  1     11  1  12
068    11 12       11  1         
07121   1      1  111     1 121 1 
089  1  111 1   1 1         2    
0971  1     1 1   1        1   1 
105  1 11         1         1    
115     1      1    1       11   
126     1       3              2 
135  1       1   1    1         1
144          1      1 1        1 
153 1        1                1  
1610     11     1 11 1      1   21
174         1 1   1             1
18101  1    1 2 211    1          
1991          11 2  1   111      
207 1   1  1    11  1    1       
218 1       1   1  1   1  111    
22101   11   111    111          1
236 1  1   1  1      1         1 
24611      1      11       1     
25111 2   21         11  11   1   
269    2      11     2       11 1
279   1 11    2   1 11    1      
288   1  1      2    21 1        
2971  1      1 2     1     1     
3011     1 1 1  1     111111  1   
317 1 1     11    1   1         1
327  1         1      11   1    2
339 1  1  1  1     1 11       2  
346            1 1   1    2     1
359       1       1111 1      2 1
368 1        1  1  11 11 1       
3782   1        1     111    1   
3812 2    11 1 111 1 1  1  1      
397         22  1 1     1        
408   211     1   1    1   1     
4113    1 31 1    1      2  2   2 
423        1               1    1
4392   1 11        1   1     1 1 
441221       1 2     1  1 1 11 1  
457    21          1        1 11 
469  1  1 1   11       1 2     1 
4771  1              11   1  2   
489     21   2     1  1    1 1   
495      1   1   1   1      1    
505 1              1  1 1     1  
517    11       11     1 1 1     
5212111      111   31  1        1 
538 11    1    1 1  1 1        1 
5410    11112       1 1   1    1  
5581  2      1   1 1 1     1     
5610      1   1  11  1  111  1   1
577        11        11    1  11 
5810 111   21    1 1   1       1  
597 11 1             1 11 1      
608  11   1    1 1    1 1     1  
618     1 1   1  11     1 1     1
627  1 1      11    1       2    
6371 1  1    1     2  1          
64151     1 121     2  2  3   1  1
658        11   1    1  11  11   
666 1                     3 11   
678 11   1   1 2      1       1  
681011   1 11           11      12
6911    1         1   1  1  11212 
7061       11  1        1     1  
71111    11             11 311   1
725   1    1  1        1  1      
735      1       1 2     1       
747        1    1        11  11 1
756         1          1111  1   
766 1                    1 11 1 1
779  1      1 1  1 1   1  1 1  1 
789  1    21   1    1  1      2  
793   1     1          1         
803           2              1   
817     1  1    1  2 2           
827   1  1   1  1  1        2    
833   1                1       1 
8411   11 111   11   11  11       
8552     1 1     1               
866       1        12      11    
879      1    2     2   2  1  1  
8810          1  1 1     2 11 1 11
8912 2 1 1   1     3       21    1
909    1 111    1        1   1 11
917       1   11 1    1      11  
92161  111  1   1 2      211112   
939  1    1   1  2  11        1 1
9481 1 1         1  1    1 1   1 
9510    1   2    2    1 1    1  11
966   1   111      11            
979 12   11    1  1          11  
986 11      2          1     1   
9910 111     11    1      11 2    
Các bộ số bạn đã lựa chọn: