Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
0071   1  1   1 1          1  1  
017       1  1       12 1      1 
0210     11  1 1    1    2  11  1 
034    11                 1   1  
0412 1   1    11    11   1 1  21 1
057    1 1             22    1   
0612     1  11     1   11   1 1 22
079  1     2      1    1    12 1 
08112     2 2    1         11   11
0911 1  112       1  11 2       1 
105   1        1 11  1           
1181    1 211       1   1        
124  1 1     1  1                
137 1 1             1    12    1 
145   1         1  1       1   1 
1542   1        1                
168 1 1 1 2 1      2             
171611 1 11 21  1       2 1111 1  
18511                    1 11    
1911 1      11  21    1 1     2  1
2011   2         1 1 211   11  1  
2111  11  1    1    1  111  11   1
2210  1  12   1   1 11  1    1    
233   1          1         1     
2472      1  1   1         1  1  
254       1       1    11        
266 1         1 1    1 1     1   
279         21 1   2    2     1  
2814 31  1   2 1 1  12    1     1 
295         11 11    1           
30131    2      1     211  2  11 1
319  1       1    12  1  1  11   
327  1     11             11   11
338   11   1        1 22         
345  1 1          11         1   
357 1        11   1     1 1 1    
3610 1  1       2  3   1 1 1      
3791   1      111  1     1    1 1
3813    1     1   1 2 121  2   1 1
397         1     1  1  1      12
405        2            1    2   
4110 1 1 1 2      11         111  
42101  11    1  1 1  1 1  1    1  
439       1   2  2    12  1      
444       1           1   1 1    
456 1           1    1   1   2   
469      1  1   1 111     21     
4771  21 1  1         1          
48811        1    11         11 1
4911 1   1   1 11     1 2      12 
508    1  1    1 1   1     11   1
519        1 2   1  1       1 2 1
5210       1 2   2 11  11      1  
5312   11     111 2      1     121
545  1     1         11  1       
559  2 1  11  2    1          1  
5611 1   1 2  1 21     11  1      
577 1       1   1         1111   
587     1 1 1  1   1     2       
5911  1    1  1   1   2  111 1   1
6091   21    1       1   11 1    
618      1    11  1     1      12
62711              1  11     1  1
632                         2    
6413  3 1 1     1 1       12   2 1
6551     1    1       1 1        
664             1 1  11          
679     111        1 11 1       2
6841          11               1 
693  1                   11      
709   1  1111      11 1 1        
7171 11       111            1   
729  1   2          1    1 1  21 
733                1      1     1
7410 1 111     1 1   2       1  1 
755   1    2   1                1
7671 1       1  1   1 1  1       
7711  1111 1         1      14    
7811         1  1211  1   1  2  1 
79151    1  1 1 1 11 11   1  1 211
8010  11 1  1 1      1    2 2     
816     111     1 1 1            
825     1   1   1   1       1    
836    111           1 1       1 
847     11  11           2 1     
856        1 11  2             1 
869 13   1   11  1      1        
8711 1  1   1 21   1 11       11  
887 1 1  1    1        1  1  1   
898   1    11  1      1  1 2     
901411 11  1  1  221     11   1   
913   11      1                  
9281     1     1 2  1      1 1   
9313212 1 1     1 1     1   11  1 
94121  11  1       111 1    2   2 
958  1     1 11  1   1  1       1
963           1      1  1        
978 1 1 11    1   11         1   
988       2 1     1 1   11    1  
998        2      1  1  11 1 1   
Các bộ số bạn đã lựa chọn: