Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
26
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
005               1 1 1       11 
019   1  1  1           11  121  
028   1   1  1     1    1  1   11
035           1   12      1      
047           1    2     2 1 1   
059     1   1     12      1 111  
069   1  11   1 1    1 11   1    
0712   1      12 1 1    21   111  
0812    1       21111  1    21  1 
096  1 1 1      1      1 1       
109       1 1       11   11   2 1
1113  1 12    111    1  1 1  111  
1211        2 2  2    11  111     
136 1 11    1      11            
146           1  11  1   1 1     
155           111      1    1    
165     1           12       1   
175  11      1             11    
1810 1    2 1 1    1      1  1  2 
1911   12   1           3 1  1  11
2014 2  1  111 11 1     2    11  1
218  1  3   1   1     1       1  
225        11    1          1 1  
237     1          112  1     1  
246    12   1  11                
253   1              1       1   
264         11               1 1 
276         1     2  1       11  
288 1   1 1  11     1     1  1   
299  1     1   1      1  1121    
307  1   1      111 1   1        
316  1    11   1 1       1       
325    1   1     1 1           1 
338 1  1    3       1   1 1      
346     2            1   1     11
358   1  1   1 11    1 1      1  
368 11  1         1   1 1 1   1  
3711    112 1  2 1       2      1 
387       11   1 1   1  11       
396    12               1  1    1
404   1     1  1            1    
416 1  1         1       11    1 
428  1   11   11    1      1  1  
436  11       1      11 1        
449    1  11 1111    1       1   
456      1         1 1     12    
467     111   11     1    1      
4712   1   2       3  111       12
488  111 1   1   1       1 1     
4913 12   11   1  1 11 11        2
506    111 1     1      1        
5111  1 111  1 1 1  1      1  1 1 
523                11        1   
533            1       1  1      
5412   1     1       2 11   11 1 3
557  11  1            1      2 1 
566 1         1    1  1  11      
574  1        11            1    
5814  11      1 11211    111    11
597    1 1    11     11         1
607        1   1 1      1   12   
615   1          11    1    1    
627  1  1  11     1   1       1  
638 1 11                1 1  1 11
6413      111 11  1 1  2   21   1 
655   11     1 1              1  
665                   1    1 1 2 
676          11     1  1  11     
683       1               1 1    
697 1        1 2    11   1       
7011 11    1111    1  111  1      
7116 1 1 1241  1    12  1   1     
7210   221 1        111          1
735              1    2 1       1
7411 1   111 1 1   2   1         2
759 21            21    1  1    1
7610  1 11    1 11        2    1 1
778         1   1    1   1 21  1 
786  1    1     2   1          1 
792                    11        
809 1    1     1111           111
8112      1 121 11 1   1   1 11   
827        1          1 22      1
837 11     1 1     1        1  1 
8413 1     2 1 1      2 11 11  11 
856   11        1   1        11  
8611            1 2 1   121 1  1 1
878 1 1             2   111   1  
888         11   1    11 1  1 1  
8911 1    2 11   1    1  1 1   1 1
907 1        1 11 2        1     
919        111  11 1      111    
929  1  1 11  1    1       1 1  1
938 3 1    1       1  1      1   
9412  1     11   211  11   1 1  1 
956  11 1           1 1        1 
968    1     2   2           111 
978 1 12  1  1     1   1         
988  1   1          3  1   1  1  
995        1     1     1  1  1   
Các bộ số bạn đã lựa chọn: