Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
0013 2  2   1 1 21   1    1    1 1
014  1             1           11
029  1  1        2 1      1 1 1 1
03111  1  1  22  1    1     1   1 
04111       112   2         11  11
059               13   1 11 1  1 
068 1    1       12   1   1    1 
0711 2   1     21    1 21    1    
088  11    11  1     1   1    1  
097         1    1     1    1  12
107          1 1 1 11 1 1        
119    1   1     1  1   1 1 111  
1281   1  2   1    1 1        1  
139     111       11 3     1     
149     11       21  1      1 2  
155      11    1          1     1
167       1   11 1           1  2
174 1               1  1 1       
183     1   1            1       
1971 1 1       1 1      1    1   
2012  1      211    11 1      21 1
21161 11   1       22 1 211 2    1
227 1       1 1    11      1 1   
239   11      1      112    1  1 
249   21 1  1  1        11     1 
259        3    2     2  1   1   
269    1  111  1    1     1   11 
272                 1      1     
287  1             11 1  11 1    
295     111  1           1       
3010 1  1  11       1   11   12   
3110   1  1   1112 11            1
327  1   1  1       1 2      1   
331221   1   1   1         11 1111
3411      1 1 2    1    1 2 1  11 
353      1          1    1       
3612     1   1      1121   31  1  
375 2 1     1                1   
38711  1   1       1         11  
3910    2  1 111 1   1        1 1 
407           1   1  1   2    1 1
4110 11   11      1      31  1    
4212  2            11 1 2  1 2 1 1
43121    1 11  1     1       11112
444   1     1           11       
453             1      1     1   
4611 2111  11       1        1 11 
476   1    2                 11 1
487 1   11     1         1  2    
493       1    1  1              
5011    1  1  111 1      1 2 1  1 
5110      111  111  1  11  1      
526         11  1 1       1  1   
5312 1   1 11 21 1 31             
548   1      1       2   1 1 2   
5593 1 1 1     12                
564    1  1       1    1         
5710  1        1 11   11  1 1 2   
587     1     2 11            1 1
598        1     1 1 1 1   2    1
605            1       1 11    1 
6191  1 1   1       111 1 1      
628  1  1    1   1  1    2      1
631      1                       
64112 1   1  1         2   11 1 1 
659  1 11           11 2  1 1    
6611 1 11     1 1   11 11       2 
6791      11 1    1   2  1    1  
687    1 2                   1  3
6962       1 2                1  
70131    1   2 2 11   1 1 1 1 1   
7192 1 1        1 11      1 1    
728 111   1 1       1    1  1    
73101    12  11  1   1        1 1 
748       1 2    1      21     1 
756 1 1  1     1     11          
7616   2   2 1111 11 11     11  2 
7761    2  1      1         1    
7811     11      111    2   1  21 
798      1    11    11  1      11
8071 1  1     1 11         1     
8161    1     11   1    1        
82111 121   1    21         2     
8313 1 31     1  1 1     1  21   1
845      1   12      1           
855  1 1   1          11         
864  1          1       2        
8710 11  2     1      1    12    1
882               1    1         
896             1 1  11 2        
9012 2  1  3       1   12    1 1  
919 1 1 11 2        1     2      
929   11      1   1  11 1   1 1  
931                 1            
948  1 1 1      11      1    1 1 
9561 1         2    1     1      
9613 11111  1       1  1 2 111    
976   1 1      1 1      2        
988       1  1 1   1  1   11  1  
997 1      1   1 1  1         11 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: