Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
008     1  21  1 1 1          1  
0181     11 11    1  1  1        
024    1     1           1   1   
034      1  11           1       
047    1    1   11    1 11       
058  3  1     1        11 1      
067   11     1  1         11  1  
0791 1  11     1       1    1 2  
0811 1 1   1      112 1 11 1      
098      1  1     1 1       11 11
109     1  1 11  2       12      
111312 11           111    13   1 
129      1111   1     11 1 1     
138      11       121  1    1    
144 1        1  11               
1571 2        1         11    1  
1641   1             1      1    
176 1      111  1     1          
188    1 1112          1      1  
1917     2 131 11    21 111  11   
202        1                   1 
21611            1        11  1  
2251 1               1  1   1    
2361  1    1   1  1             1
248       11          1     4  1 
2591     11     1   1   1   1 1 1
26611            1 1  1         1
2710  2 1          1   1 11  111  
288    1  1 1        3   1    1  
297 1     1   1      1 1       11
3014 11   111  231 11           1 
318      2 1     1    1   1  2   
327         1 12  2             1
333                       1  1 1 
34121221 1  1    1 1          1  1
356   1           1    11  1   1 
369     1 1 11     1    11 1  1  
376 1  1        1       1 1    1 
387              1  11 1   1 11  
398     1  1 1 11   1      1 1   
408    2        1     1 11   1 1 
4110   1     1 1      1111 1  2   
4212 1  1111 1  12   1     11     
4311 1 1111   1 2     1       1  1
443 1        1     1             
4514   12  1  1      1  21  1   13
464               2      1  1    
47101         2 11  121    1      
485   1        1  1          1  1
497     1    11  1 1 1          1
509     1       11 1  21 1     1 
518          11    11  1  2  1   
527   11     1   2     1       1 
5361          1    11     1  1   
542                 1       1    
558       1      1    1    211 1 
567     21  1           1  1  1  
575         1   1 1  1         1 
586     1     1     1 11   1     
59812    1   1 1 1              1
608  1     1  1  1   1     11  1 
6181 1  1 1       11 1    1      
626   1   1     1    12          
63102  1 1  1   1    1  1   11    
644              11          1 1 
651411      112 11  1  1 211      
669 1      1  1 1    1    11  11 
6710   1 1 1  11  1   1  11    1  
68911    1 1         11 2     1  
6911 1  1 3  2           11    1 1
709        11   1   1   1 11 1 1 
719   1  1  11 1 1    1  1    1  
72101 1 11 2       1           2 1
73101  1 12         111         11
74161 412   1 1   1       1  2   2
759  11       11     1  11 1 1   
766           1  11  1  1 1      
778   1 1 1   1     1  1   1 1   
788    1    112 1     1       1  
7971 1        2  1     1      1  
8091     1  1       1     112  1 
818 1    1  1   1     11 1  1    
829 1      1   221     1        1
83171 11 1 3  2    13     21 1    
841611     1    1 3311 1 1     1 1
857     1  1       11       1 1 1
8610    1 1           11  1 111 11
874   1                1   1 1   
887             1     1  1  11  2
895    1     11       1   1      
907 1  1    1 1   1          11  
916     2 11      1       1      
9211   21        1   1  112     11
9381 1   1     1     1   1   1 1 
9412  21   1   11    1 1    1  21 
957   11        1   1 2   1      
968    11  1       11  1    1  1 
978 1 2        2          11   1 
986  1            13            1
998 11   1  1 1   1    2         
Các bộ số bạn đã lựa chọn: