Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
00-552511   22 21 211 13   2  1121  1
01-1016 1111   2 1 1 1    11 121   1 
02-2020   1 2 121 1  1 113     23 1  
03-3024111 21 1 31 22  1111111 1  1  
04-4019     3 21 11212  1  111  1 1  
05-5017  1     1     121111112   1 21
06-601111 11  1 1      1 1         21
07-7018   12  11  1 2 11 1111  11   2
08-80132   12111  1    1      11    1
09-90201 21211      21 11 1 1  1 211 
11-6617  2 1  1 1111 1 1  2   1 1111 
12-21171  2  1 11    1  3   11 1 11 2
13-3115   11  1    1 1   211 1 11 12 
14-4113     1111      2  1  1111 2   
15-51201 11 112  11  11121111  1    1
16-61111 1 1     1   1 1   1     1 21
17-711612 1   1 121  2      1   21  1
18-815    1 1      1          1  1  
19-9117         1 22 1 13 11     11 3
22-7717 221  11   2  1     113    11 
23-3217 11 11 21111 1 2 1    1  11   
24-421622       2 1   1    312   1 1 
25-52211  1   12  2 14 111  1    13 1
26-62131     1 2    2 1   1   2 1  11
27-72131 1 11     11  1  1 11   1  2 
28-8217 2 2    1 2 11 2  11   1  21  
29-921911 1121  1  3  1     1 3  11 1
33-8818  1  111  1121   2112    1   2
34-43141 1 1 1 1 1     11   121 1 1  
35-5310  2   211         1    1   1 1
36-63141  2 1   11   12  1    11  11 
37-731912   111222  1   1     12 11  
38-8321112 22 1 1 21111 1  1  12     
39-9317   1  1  1   111 1   3112 1 11
44-9918 23 111  1       11   111 112 
45-5415 3211 1  1   1  1       211   
46-6416 1    1 1111   1   2 211 2  1 
47-741011     11         1 111  1  1 
48-84201  12     11 11111 11111  1 21
49-949   1  1  2    1 1     1 11    
56-6522  1  11 1  112121 121  1 212  
57-7518 1  1  1  121 111 2111   1   2
58-85181 1  111  112   1 1211 1    2 
59-9514       1  1 2  1111   1 2 11 1
67-7616   21   1 1 11 1 1 1111  111  
68-8618     1  1 1  1  211  113 212  
69-961212  1 1     1    121        11
78-8712  11 1 2  1 1  1   111    1   
79-97182  21    21  21 1  11 111    1
89-98141  1  3  12  1  1  2  1    1  
Các bộ số bạn đã lựa chọn: