Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
24
-
12
23
-
12
22
-
12
21
-
12
00-5520  1    212 21 21 11  13    1 1
01-1011    1  1 111  12    1    1 1  
02-2011 1   2 1   1     1 1  1 2 1   
03-3022   1112 11  31   1 111  3 22  
04-40191 1  2 112  12  112   1  1 1 1
05-50101  11 1   1         2  1  11  
06-6012 1        31   111 11      1 1
07-701511 2     11      111 11 1 1 11
08-8012        12111  1 1 1 1      2 
09-9017    4 1   2 1 11     1 1 1  22
11-66161     13   11 1 1 11  1   1 12
12-2112  21111  1 1      1  1 1     1
13-312311131 11 111 11 2 1 22   2    
14-41222 1 1 1 3  111  1 111 11 2 2 1
15-5122111  111 1  111 12 11132  1   
16-6117  1 21  2 3  11    111   12   
17-7111 11     1111         1  12  1 
18-811711   11      112      1  31121
19-9113    1   1   11     2 1 1 1 22 
22-7723 2  2    11   1112  122 3 22  
23-3214 1    1    111 1 1 211 1  1 1 
24-4216 1     1      222 1 11 1 11 11
25-5211 11 11 1       11    1    111 
26-62172111  2     1 131 1    11    1
27-7221 221  1    212 11 1    221 2  
28-8213   111    121  12     1   1  1
29-9212111 11             11 112   1 
33-8814 11    1 2        2 1 11 111 1
34-43192   12 131 1  1  1    11  2 2 
35-53152       12 1 11    221  1    1
36-63122          11  1 1  1   111  2
37-73221112 1 3    1 2 1 111  1211  1
38-83161     1 1  2  3 211 1  2   1  
39-9318 11  2 1  2  11 1211 1 1   2  
44-9918 1   1 23  12     1   2  11111
45-5491    111     1    11 1   1    
46-64142 2  111 1   1  1   1 11  1   
47-7415 11  1 1  11 2 1  1 1 2  1   1
48-8420112  113    111     1 11  1121
49-9424 1 3113 11  11 1111  1 12 1 11
56-6526  21211 21 111 2 211 2 111  2 
57-75121  3    1   1  211   2        
58-85131 11    1  11 2 1 1 1  11     
59-9514   1 21  231     1 1 1     1  
67-76201  1 1 1 111 11  123 1   11  2
68-8623 1 21 1   1 11211 1 1 321   21
69-9612 11            1 1 11   11121 
78-8713  112 1 121 1   1        2    
79-9719   11   2 2  3   3111  12    1
89-9813 2  1 2     11  2 11       11 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: