Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
25
-
05
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
00-5523  12    2 2111121 1 1111 11  2
01-101412   1  3     1 1111      1  1
02-20162113 2    1       1 1   1  111
03-3015  1   1      11  21  111 2111 
04-4011    1  121    111  1   1    1 
05-5018   1  112  211    21  1112 1  
06-60152    1   2 2 1     1 1 2 11 1 
07-701611  111  11111 1    1 1 1  1 1
08-8014  1  1  1 21 21    111     11 
09-9010    1  1 1  1    11 1  1 1  1 
11-6612 2     1     11 211 11 1      
12-2114     11112  1  1     1   11111
13-31171 1   1  111 111 111 1  1  111
14-4112      1   1 1     1 2 1 22   1
15-5120 1   221211  11 11  2  1   111
16-61111      2     2   1  1 11   1 1
17-7114 2        11   2  2121    11  
18-81272211 3  1 21    1212   22 121 
19-9114   11  21 1 1 1     211    1 1
22-7713   1  11    221     1121      
23-322111      122  12   2112 12    2
24-4215 1       2   1 2 1 1 11   2 3 
25-5216111  111   1  1112   1 12     
26-621631  1    111 122   1   1    1 
27-721611   1   2   1122       12 1 1
28-8213     211 1 2   1 1    1  11 1 
29-92141 1 1      11 3   11      1 12
33-881711 1      2      1 11  11 2  5
34-4313  1 11 1        1 12 11 1  1 1
35-53211111    11221 111 1 21  1  2  
36-6319111    1 2    12 1 21 131  1  
37-7314  212  2  1      111  1  11   
38-8315 122 1    1      11 1 2 11 1  
39-9320 1 1      112 113  212 111  1 
44-9918 112 121    2  21 1  11   11  
45-54232 11 1 12       2  1221111211 
46-64141 1132  1   2    1     1    1 
47-7420  12 1  1 11111 2   1 1111 21 
48-8410 1     11         1  2   1  12
49-9418  112 221  1  2   1    21 11  
56-6513 12 11      11 1   1     2 11 
57-7520 1 12 1122 1221       1   1  2
58-8514   1  21 1  1  1    1 1 221   
59-95212 1 2 111  22   122  1  1 1  1
67-7616 1 1 111 11  1  21 1 13       
68-8625  11113 1  212 132       1221 
69-9617  2 1 31 1  11 1  1  11 11  1 
78-87121  1311   1      1        2 1 
79-97111 1        11 111  2     11   
89-9822 1  3    211 1   211 121111 2 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: