Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
00-5513 1  1 2    1  1  111   11    2
01-1016 1 1         311   1212  12   
02-20121 2     1      3111         11
03-30172 11      11    3111 1 11   11
04-4016 111   4  1    1 1 1 1    112 
05-502021 11  111  2 1   12 1   13  1
06-6013    1  2      2    11  111 111
07-7016  1 1 2   11  1 222 1      11 
08-80191   12   1 1 11112    11111 11
09-90141 2   111 1  1   121 1       1
11-661111      1   1  1   11 11    2 
12-2114     12   21   1 22 11     1  
13-3126    133 13  1 1  2 1 221111 11
14-41191  1     31  21   1 11 2 21 11
15-51201 111 2   111 1 1 1  2 21  21 
16-6112     1111 11    11     211    
17-7114  1 21  4  1   1 1     2   1  
18-8114  1 1    11  2 211        121 
19-9112  1111 1    11  1     1   2 1 
22-7717213  212  1   1  1  1    11   
23-3220 1  22  1  12  1  1 122 1111  
24-42161  2 1  1  1  111 112 21      
25-522011  1 111121121   2  1   2  1 
26-621921   11 2 1 3 1 1      121   2
27-7219 112111   3 1   111   21   1 1
28-8218      11121 2 2    13 111    1
29-9215     21 11     11  11 1 2111  
33-8812     1  11   1 11  121 1   1  
34-43232 21 22  4 31     111      21 
35-5312  1      1     1     11  11221
36-6322 3  1   1  12 1121  1  12 1112
37-7316 1  1  1 111 22  1    1 11  11
38-831911 1 1 2   12  2 2 2  1  11  1
39-9323 1 32  1     2111 312   2   21
44-99192     121 11  2  1 21   211  1
45-5414 1 11  1 21 1       11  121   
46-6411111     1 2    11     1 1  1  
47-74131 1 2      1 1 11   121    1  
48-8413  1  1 1  1 1  2 1   2   1 1 1
49-9419 2 1 1111 121111  1  1  11 1  
56-6515   1   2 1 1    21 111   121  
57-7517 111 12 11    2   2111  1 1   
58-85151 111   11  2 111 11    1    1
59-9515 1 3      2  2    12  1  1  11
67-76101  1 2             1  3   11  
68-86191221  1    1111   1  12   2 11
69-9613 2     1   1    1      1 2 221
78-8719  1 1  112 3 1 1 1   2 41     
79-9715   12       14  11    111 11  
89-9814111 1 1 2       1  11  1 1  11
Các bộ số bạn đã lựa chọn: