Thống kê nâng cao tk giải đặc biệt theo tháng 19-10-2020

Bạn đang xem thống kê nâng cao: xổ số Miền Bắc ngày 19-10-2020
Thống kê bên dưới được thực hiện trong 30 ngày. Bạn muốn xem nhiều ngày hơn, truy cập tại đây: Thống kê nhanh
1. Thống kê từ 00-99 theo loto xổ số Miền Bắc ngày 19 tháng 10 năm 2020
Thống kê các bộ số từ 00 đến 99 theo loto: đưa ra ngày về gần nhất, tổng số lần về, số ngày chưa ra
Thống kê bổ sung: du doan dd mb
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 18-10-2020 11 0 ngày
01 17-10-2020 11 1 ngày
02 17-10-2020 11 1 ngày
03 14-10-2020 5 4 ngày
04 16-10-2020 12 2 ngày
05 15-10-2020 8 3 ngày
06 08-10-2020 7 10 ngày
07 04-10-2020 4 14 ngày
08 18-10-2020 8 0 ngày
09 17-10-2020 7 1 ngày
10 16-10-2020 5 2 ngày
11 17-10-2020 10 1 ngày
12 18-10-2020 9 0 ngày
13 18-10-2020 13 0 ngày
14 17-10-2020 8 1 ngày
15 15-10-2020 8 3 ngày
16 16-10-2020 8 2 ngày
17 16-10-2020 6 2 ngày
18 17-10-2020 11 1 ngày
19 18-10-2020 9 0 ngày
20 13-10-2020 7 5 ngày
21 17-10-2020 15 1 ngày
22 15-10-2020 7 3 ngày
23 13-10-2020 11 5 ngày
24 13-10-2020 4 5 ngày
25 14-10-2020 8 4 ngày
26 18-10-2020 10 0 ngày
27 18-10-2020 4 0 ngày
28 15-10-2020 6 3 ngày
29 17-10-2020 8 1 ngày
30 13-10-2020 8 5 ngày
31 16-10-2020 9 2 ngày
32 18-10-2020 3 0 ngày
33 17-10-2020 9 1 ngày
34 15-10-2020 7 3 ngày
35 17-10-2020 10 1 ngày
36 07-10-2020 7 11 ngày
37 11-10-2020 8 7 ngày
38 17-10-2020 14 1 ngày
39 11-10-2020 5 7 ngày
40 16-10-2020 9 2 ngày
41 16-10-2020 6 2 ngày
42 18-10-2020 12 0 ngày
43 16-10-2020 6 2 ngày
44 07-10-2020 5 11 ngày
45 17-10-2020 5 1 ngày
46 18-10-2020 5 0 ngày
47 15-10-2020 8 3 ngày
48 17-10-2020 9 1 ngày
49 17-10-2020 12 1 ngày
50 16-10-2020 7 2 ngày
51 18-10-2020 8 0 ngày
52 18-10-2020 6 0 ngày
53 09-10-2020 8 9 ngày
54 18-10-2020 6 0 ngày
55 0
56 18-10-2020 6 0 ngày
57 16-10-2020 10 2 ngày
58 12-10-2020 5 6 ngày
59 10-10-2020 4 8 ngày
60 18-10-2020 7 0 ngày
61 16-10-2020 7 2 ngày
62 18-10-2020 7 0 ngày
63 13-10-2020 6 5 ngày
64 16-10-2020 5 2 ngày
65 12-10-2020 9 6 ngày
66 18-10-2020 8 0 ngày
67 18-10-2020 11 0 ngày
68 11-10-2020 12 7 ngày
69 17-10-2020 10 1 ngày
70 17-10-2020 4 1 ngày
71 12-10-2020 10 6 ngày
72 11-10-2020 5 7 ngày
73 11-10-2020 7 7 ngày
74 10-10-2020 7 8 ngày
75 18-10-2020 6 0 ngày
76 14-10-2020 11 4 ngày
77 10-10-2020 5 8 ngày
78 17-10-2020 9 1 ngày
79 17-10-2020 11 1 ngày
80 15-10-2020 7 3 ngày
81 14-10-2020 7 4 ngày
82 14-10-2020 6 4 ngày
83 18-10-2020 8 0 ngày
84 18-10-2020 11 0 ngày
85 16-10-2020 7 2 ngày
86 10-10-2020 14 8 ngày
87 16-10-2020 7 2 ngày
88 16-10-2020 8 2 ngày
89 13-10-2020 10 5 ngày
90 08-10-2020 9 10 ngày
91 18-10-2020 13 0 ngày
92 18-10-2020 12 0 ngày
93 10-10-2020 11 8 ngày
94 18-10-2020 14 0 ngày
95 16-10-2020 8 2 ngày
96 14-10-2020 9 4 ngày
97 17-10-2020 13 1 ngày
98 16-10-2020 6 2 ngày
99 09-10-2020 5 9 ngày
2. Thống kê từ 00-99 theo giải đặc biệt xổ số Miền Bắc ngày 19 tháng 10 năm 2020
Thống kê các bộ số từ 00 đến 99 theo giải đặc biệt: đưa ra ngày về gần nhất, tổng số lần về, số ngày chưa ra
Thống kê hay: du doan xsmb thu 4 hang tuan
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 02-10-2020 1 16 ngày
01 0
02 0
03 0
04 19-09-2020 1 29 ngày
05 0
06 0
07 0
08 16-10-2020 1 2 ngày
09 0
10 0
11 23-09-2020 1 25 ngày
12 0
13 0
14 0
15 0
16 14-10-2020 1 4 ngày
17 0
18 12-10-2020 3 6 ngày
19 18-10-2020 1 0 ngày
20 0
21 0
22 0
23 05-10-2020 2 13 ngày
24 0
25 0
26 08-10-2020 1 10 ngày
27 0
28 15-10-2020 1 3 ngày
29 0
30 0
31 28-09-2020 1 20 ngày
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 09-10-2020 1 9 ngày
42 20-09-2020 1 28 ngày
43 0
44 0
45 0
46 27-09-2020 1 21 ngày
47 0
48 10-10-2020 1 8 ngày
49 0
50 0
51 0
52 0
53 0
54 0
55 0
56 0
57 21-09-2020 1 27 ngày
58 0
59 0
60 0
61 0
62 0
63 0
64 0
65 07-10-2020 2 11 ngày
66 13-10-2020 1 5 ngày
67 0
68 30-09-2020 1 18 ngày
69 17-10-2020 2 1 ngày
70 0
71 0
72 0
73 0
74 0
75 0
76 0
77 0
78 0
79 0
80 0
81 0
82 24-09-2020 1 24 ngày
83 0
84 0
85 0
86 22-09-2020 1 26 ngày
87 0
88 0
89 04-10-2020 1 14 ngày
90 0
91 0
92 0
93 0
94 11-10-2020 1 7 ngày
95 0
96 0
97 03-10-2020 1 15 ngày
98 0
99 0
Thống kê bên dưới được thực hiện trong 30 ngày. Bạn muốn xem nhiều ngày hơn, truy cập tại đây: Thống kê tổng hợp
3. Thống kê tổng chẵn theo loto xổ số Miền Bắc ngày 19 tháng 10 năm 2020
Các bộ số tổng chẵn là các bộ số khi cộng 2 số vào có tổng là: 0,2,4,6,8 ví dụ (02,33,37,...)
Tìm hiểu thống kê liên quan: thống kê giải đặc biệt miền bắc
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 18-10-2020 11 0 ngày
02 17-10-2020 11 1 ngày
04 16-10-2020 12 2 ngày
06 08-10-2020 7 10 ngày
08 18-10-2020 8 0 ngày
11 17-10-2020 10 1 ngày
13 18-10-2020 13 0 ngày
15 15-10-2020 8 3 ngày
17 16-10-2020 6 2 ngày
19 18-10-2020 9 0 ngày
20 13-10-2020 7 5 ngày
22 15-10-2020 7 3 ngày
24 13-10-2020 4 5 ngày
26 18-10-2020 10 0 ngày
28 15-10-2020 6 3 ngày
31 16-10-2020 9 2 ngày
33 17-10-2020 9 1 ngày
35 17-10-2020 10 1 ngày
37 11-10-2020 8 7 ngày
39 11-10-2020 5 7 ngày
40 16-10-2020 9 2 ngày
42 18-10-2020 12 0 ngày
44 07-10-2020 5 11 ngày
46 18-10-2020 5 0 ngày
48 17-10-2020 9 1 ngày
51 18-10-2020 8 0 ngày
53 09-10-2020 8 9 ngày
55 0
57 16-10-2020 10 2 ngày
59 10-10-2020 4 8 ngày
60 18-10-2020 7 0 ngày
62 18-10-2020 7 0 ngày
64 16-10-2020 5 2 ngày
66 18-10-2020 8 0 ngày
68 11-10-2020 12 7 ngày
71 12-10-2020 10 6 ngày
73 11-10-2020 7 7 ngày
75 18-10-2020 6 0 ngày
77 10-10-2020 5 8 ngày
79 17-10-2020 11 1 ngày
80 15-10-2020 7 3 ngày
82 14-10-2020 6 4 ngày
84 18-10-2020 11 0 ngày
86 10-10-2020 14 8 ngày
88 16-10-2020 8 2 ngày
91 18-10-2020 13 0 ngày
93 10-10-2020 11 8 ngày
95 16-10-2020 8 2 ngày
97 17-10-2020 13 1 ngày
99 09-10-2020 5 9 ngày
4. Thống kê tổng chẵn theo giải đặc biệt xổ số Miền Bắc ngày 19 tháng 10 năm 2020
Từ khóa thống kê: thong ke xo so dac biet mien bac
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 02-10-2020 1 16 ngày
02 0
04 19-09-2020 1 29 ngày
06 0
08 16-10-2020 1 2 ngày
11 23-09-2020 1 25 ngày
13 0
15 0
17 0
19 18-10-2020 1 0 ngày
20 0
22 0
24 0
26 08-10-2020 1 10 ngày
28 15-10-2020 1 3 ngày
31 28-09-2020 1 20 ngày
33 0
35 0
37 0
39 0
40 0
42 20-09-2020 1 28 ngày
44 0
46 27-09-2020 1 21 ngày
48 10-10-2020 1 8 ngày
51 0
53 0
55 0
57 21-09-2020 1 27 ngày
59 0
60 0
62 0
64 0
66 13-10-2020 1 5 ngày
68 30-09-2020 1 18 ngày
71 0
73 0
75 0
77 0
79 0
80 0
82 24-09-2020 1 24 ngày
84 0
86 22-09-2020 1 26 ngày
88 0
91 0
93 0
95 0
97 03-10-2020 1 15 ngày
99 0
5. Thống kê tổng lẻ theo loto xổ số Miền Bắc ngày 19 tháng 10 năm 2020
Các bộ số tổng lẻ là các bộ số khi cộng 2 số vào có tổng là: 1,3,5,7,9 ví dụ (01,32,36,...)
Tìm hiểu thống kê liên quan: thong ke ket qua giai dac biet xsmb
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
01 17-10-2020 11 1 ngày
03 14-10-2020 5 4 ngày
05 15-10-2020 8 3 ngày
07 04-10-2020 4 14 ngày
09 17-10-2020 7 1 ngày
10 16-10-2020 5 2 ngày
12 18-10-2020 9 0 ngày
14 17-10-2020 8 1 ngày
16 16-10-2020 8 2 ngày
18 17-10-2020 11 1 ngày
21 17-10-2020 15 1 ngày
23 13-10-2020 11 5 ngày
25 14-10-2020 8 4 ngày
27 18-10-2020 4 0 ngày
29 17-10-2020 8 1 ngày
30 13-10-2020 8 5 ngày
32 18-10-2020 3 0 ngày
34 15-10-2020 7 3 ngày
36 07-10-2020 7 11 ngày
38 17-10-2020 14 1 ngày
41 16-10-2020 6 2 ngày
43 16-10-2020 6 2 ngày
45 17-10-2020 5 1 ngày
47 15-10-2020 8 3 ngày
49 17-10-2020 12 1 ngày
50 16-10-2020 7 2 ngày
52 18-10-2020 6 0 ngày
54 18-10-2020 6 0 ngày
56 18-10-2020 6 0 ngày
58 12-10-2020 5 6 ngày
61 16-10-2020 7 2 ngày
63 13-10-2020 6 5 ngày
65 12-10-2020 9 6 ngày
67 18-10-2020 11 0 ngày
69 17-10-2020 10 1 ngày
70 17-10-2020 4 1 ngày
72 11-10-2020 5 7 ngày
74 10-10-2020 7 8 ngày
76 14-10-2020 11 4 ngày
78 17-10-2020 9 1 ngày
81 14-10-2020 7 4 ngày
83 18-10-2020 8 0 ngày
85 16-10-2020 7 2 ngày
87 16-10-2020 7 2 ngày
89 13-10-2020 10 5 ngày
90 08-10-2020 9 10 ngày
92 18-10-2020 12 0 ngày
94 18-10-2020 14 0 ngày
96 14-10-2020 9 4 ngày
98 16-10-2020 6 2 ngày
6. Thống kê tổng lẻ theo giải đặc biệt xổ số Miền Bắc ngày 19 tháng 10 năm 2020
Từ khóa thống kê: thống kê giải đặc biệt miền bắc 30 ngày
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
01 0
03 0
05 0
07 0
09 0
10 0
12 0
14 0
16 14-10-2020 1 4 ngày
18 12-10-2020 3 6 ngày
21 0
23 05-10-2020 2 13 ngày
25 0
27 0
29 0
30 0
32 0
34 0
36 0
38 0
41 09-10-2020 1 9 ngày
43 0
45 0
47 0
49 0
50 0
52 0
54 0
56 0
58 0
61 0
63 0
65 07-10-2020 2 11 ngày
67 0
69 17-10-2020 2 1 ngày
70 0
72 0
74 0
76 0
78 0
81 0
83 0
85 0
87 0
89 04-10-2020 1 14 ngày
90 0
92 0
94 11-10-2020 1 7 ngày
96 0
98 0
Từ khóa thống kê liên quan:than tai du doan mb, dien dan du doan kqxsmn, dudoan mienbac homnay, du xs hom nay, du doan net xsmb, soi cau du doan 888, thong ke dac biet mb theo thang, truc tiep soi cau thong ke xsmb, thong ke tuan mb, thống kê kết quả từ 00 đến 99, thống kê xsmb lô, thong ke xo so mien bac theo tuan thang, thongke tong dac biet mb, thong ke xsmb phuong trang, thong ke giai dac biet theo tong xuantocdo, thong ke lo gan mien bac ngay hom nay, thong ke xs hai phong minhngoc, thống kê giải 7 miền bắc,

Thống kê xổ số miền bắc ngày 19-10-2020

Xem thống kê soi cầu hôm nay

Xổ số Miền Bắc
Xổ số HCM
Xổ số Đồng Tháp
Xổ số Cà Mau
Xổ số Phú Yên
Xổ số Huế

Lời nhắn từ xoso888.vn

Chuyên mục thống kê, dự đoán, soi cầu xổ số 3 miền hàng ngày tại website xoso888.vn. Nội dung trang:
 • Tổng hợp thống kê, soi cầu của xsmb, xsmt, xsmn mỗi ngày. Phân loại theo từng tỉnh, vùng, miền, các thứ trong tuần.
 • Toàn bộ bài viết được tổng hợp qua hơn 30 chức năng thống kê, soi cầu tại xoso888.vn. Giúp bạn rút ngắn thời gian nghiên cứu.
 • Các cầu được cập nhật lúc 8h sáng hàng ngày:
 • Thứ 2: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Phú Yên, Huế
 • Thứ 3: Miền Bắc, Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Đắc Lắc, Quảng Nam
 • Thứ 4: Miền Bắc, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng
 • Thứ 5: Miền Bắc, Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
 • Thứ 6: Miền Bắc, Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh, Gia Lai, Ninh Thuận
 • Thứ 7: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang, Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
 • Chủ nhật: Miền Bắc, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum
 • Toàn bộ các cầu ở trên mang tính chất tham khảo, tỉ lệ ra số phụ thuộc vào may mắn của bạn. Các bạn tìm hiểu thêm và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Chúc bạn may mắn!
DMCA.com Protection Status