Thống kê nâng cao thống kê giải db xsmb theo thang 23-11-2020

Bạn đang xem thống kê nâng cao: xổ số Miền Bắc ngày 23-11-2020
Thống kê bên dưới được thực hiện trong 30 ngày. Bạn muốn xem nhiều ngày hơn, truy cập tại đây: Thống kê nhanh
1. Thống kê từ 00-99 theo loto xổ số Miền Bắc ngày 23 tháng 11 năm 2020
Thống kê các bộ số từ 00 đến 99 theo loto: đưa ra ngày về gần nhất, tổng số lần về, số ngày chưa ra
Thống kê bổ sung: du doan xo so mien bac ngay
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 22-11-2020 2 0 ngày
01 13-11-2020 9 9 ngày
02 18-11-2020 8 4 ngày
03 20-11-2020 3 2 ngày
04 19-11-2020 12 3 ngày
05 19-11-2020 9 3 ngày
06 22-11-2020 8 0 ngày
07 22-11-2020 10 0 ngày
08 15-11-2020 6 7 ngày
09 14-11-2020 7 8 ngày
10 20-11-2020 8 2 ngày
11 11-11-2020 7 11 ngày
12 20-11-2020 12 2 ngày
13 20-11-2020 10 2 ngày
14 13-11-2020 3 9 ngày
15 14-11-2020 5 8 ngày
16 19-11-2020 10 3 ngày
17 21-11-2020 7 1 ngày
18 22-11-2020 8 0 ngày
19 21-11-2020 4 1 ngày
20 19-11-2020 7 3 ngày
21 16-11-2020 7 6 ngày
22 22-11-2020 7 0 ngày
23 22-11-2020 3 0 ngày
24 20-11-2020 7 2 ngày
25 17-11-2020 4 5 ngày
26 17-11-2020 12 5 ngày
27 17-11-2020 11 5 ngày
28 22-11-2020 6 0 ngày
29 17-11-2020 4 5 ngày
30 18-11-2020 14 4 ngày
31 20-11-2020 6 2 ngày
32 20-11-2020 8 2 ngày
33 21-11-2020 5 1 ngày
34 21-11-2020 10 1 ngày
35 19-11-2020 8 3 ngày
36 20-11-2020 8 2 ngày
37 19-11-2020 7 3 ngày
38 18-11-2020 9 4 ngày
39 21-11-2020 8 1 ngày
40 16-11-2020 11 6 ngày
41 21-11-2020 7 1 ngày
42 22-11-2020 12 0 ngày
43 18-11-2020 5 4 ngày
44 16-11-2020 5 6 ngày
45 21-11-2020 10 1 ngày
46 17-11-2020 10 5 ngày
47 21-11-2020 7 1 ngày
48 21-11-2020 16 1 ngày
49 22-11-2020 9 0 ngày
50 17-11-2020 4 5 ngày
51 14-11-2020 8 8 ngày
52 22-11-2020 2 0 ngày
53 21-11-2020 10 1 ngày
54 17-11-2020 8 5 ngày
55 22-11-2020 7 0 ngày
56 22-11-2020 9 0 ngày
57 22-11-2020 10 0 ngày
58 19-11-2020 9 3 ngày
59 16-11-2020 9 6 ngày
60 18-11-2020 7 4 ngày
61 21-11-2020 9 1 ngày
62 21-11-2020 8 1 ngày
63 19-11-2020 10 3 ngày
64 19-11-2020 10 3 ngày
65 22-11-2020 5 0 ngày
66 11-11-2020 5 11 ngày
67 22-11-2020 10 0 ngày
68 21-11-2020 11 1 ngày
69 17-11-2020 10 5 ngày
70 22-11-2020 8 0 ngày
71 22-11-2020 10 0 ngày
72 12-11-2020 8 10 ngày
73 20-11-2020 9 2 ngày
74 10-11-2020 5 12 ngày
75 20-11-2020 5 2 ngày
76 22-11-2020 6 0 ngày
77 17-11-2020 6 5 ngày
78 18-11-2020 5 4 ngày
79 21-11-2020 8 1 ngày
80 21-11-2020 11 1 ngày
81 22-11-2020 12 0 ngày
82 21-11-2020 9 1 ngày
83 22-11-2020 10 0 ngày
84 21-11-2020 8 1 ngày
85 21-11-2020 10 1 ngày
86 22-11-2020 14 0 ngày
87 21-11-2020 12 1 ngày
88 19-11-2020 12 3 ngày
89 13-11-2020 6 9 ngày
90 21-11-2020 10 1 ngày
91 22-11-2020 9 0 ngày
92 19-11-2020 7 3 ngày
93 20-11-2020 7 2 ngày
94 16-11-2020 10 6 ngày
95 19-11-2020 9 3 ngày
96 22-11-2020 10 0 ngày
97 21-11-2020 6 1 ngày
98 19-11-2020 7 3 ngày
99 22-11-2020 9 0 ngày
Thống kê bên dưới được thực hiện trong 30 ngày. Bạn muốn xem nhiều ngày hơn, truy cập tại đây: Thống kê tổng hợp
2. Thống kê tổng chẵn theo loto xổ số Miền Bắc ngày 23 tháng 11 năm 2020
Các bộ số tổng chẵn là các bộ số khi cộng 2 số vào có tổng là: 0,2,4,6,8 ví dụ (02,33,37,...)
Tìm hiểu thống kê liên quan: thống kê giải đặc biệt
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 22-11-2020 2 0 ngày
02 18-11-2020 8 4 ngày
04 19-11-2020 12 3 ngày
06 22-11-2020 8 0 ngày
08 15-11-2020 6 7 ngày
11 11-11-2020 7 11 ngày
13 20-11-2020 10 2 ngày
15 14-11-2020 5 8 ngày
17 21-11-2020 7 1 ngày
19 21-11-2020 4 1 ngày
20 19-11-2020 7 3 ngày
22 22-11-2020 7 0 ngày
24 20-11-2020 7 2 ngày
26 17-11-2020 12 5 ngày
28 22-11-2020 6 0 ngày
31 20-11-2020 6 2 ngày
33 21-11-2020 5 1 ngày
35 19-11-2020 8 3 ngày
37 19-11-2020 7 3 ngày
39 21-11-2020 8 1 ngày
40 16-11-2020 11 6 ngày
42 22-11-2020 12 0 ngày
44 16-11-2020 5 6 ngày
46 17-11-2020 10 5 ngày
48 21-11-2020 16 1 ngày
51 14-11-2020 8 8 ngày
53 21-11-2020 10 1 ngày
55 22-11-2020 7 0 ngày
57 22-11-2020 10 0 ngày
59 16-11-2020 9 6 ngày
60 18-11-2020 7 4 ngày
62 21-11-2020 8 1 ngày
64 19-11-2020 10 3 ngày
66 11-11-2020 5 11 ngày
68 21-11-2020 11 1 ngày
71 22-11-2020 10 0 ngày
73 20-11-2020 9 2 ngày
75 20-11-2020 5 2 ngày
77 17-11-2020 6 5 ngày
79 21-11-2020 8 1 ngày
80 21-11-2020 11 1 ngày
82 21-11-2020 9 1 ngày
84 21-11-2020 8 1 ngày
86 22-11-2020 14 0 ngày
88 19-11-2020 12 3 ngày
91 22-11-2020 9 0 ngày
93 20-11-2020 7 2 ngày
95 19-11-2020 9 3 ngày
97 21-11-2020 6 1 ngày
99 22-11-2020 9 0 ngày
3. Thống kê tổng lẻ theo loto xổ số Miền Bắc ngày 23 tháng 11 năm 2020
Các bộ số tổng lẻ là các bộ số khi cộng 2 số vào có tổng là: 1,3,5,7,9 ví dụ (01,32,36,...)
Tìm hiểu thống kê liên quan: thong ke xsmb ca thang
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
01 13-11-2020 9 9 ngày
03 20-11-2020 3 2 ngày
05 19-11-2020 9 3 ngày
07 22-11-2020 10 0 ngày
09 14-11-2020 7 8 ngày
10 20-11-2020 8 2 ngày
12 20-11-2020 12 2 ngày
14 13-11-2020 3 9 ngày
16 19-11-2020 10 3 ngày
18 22-11-2020 8 0 ngày
21 16-11-2020 7 6 ngày
23 22-11-2020 3 0 ngày
25 17-11-2020 4 5 ngày
27 17-11-2020 11 5 ngày
29 17-11-2020 4 5 ngày
30 18-11-2020 14 4 ngày
32 20-11-2020 8 2 ngày
34 21-11-2020 10 1 ngày
36 20-11-2020 8 2 ngày
38 18-11-2020 9 4 ngày
41 21-11-2020 7 1 ngày
43 18-11-2020 5 4 ngày
45 21-11-2020 10 1 ngày
47 21-11-2020 7 1 ngày
49 22-11-2020 9 0 ngày
50 17-11-2020 4 5 ngày
52 22-11-2020 2 0 ngày
54 17-11-2020 8 5 ngày
56 22-11-2020 9 0 ngày
58 19-11-2020 9 3 ngày
61 21-11-2020 9 1 ngày
63 19-11-2020 10 3 ngày
65 22-11-2020 5 0 ngày
67 22-11-2020 10 0 ngày
69 17-11-2020 10 5 ngày
70 22-11-2020 8 0 ngày
72 12-11-2020 8 10 ngày
74 10-11-2020 5 12 ngày
76 22-11-2020 6 0 ngày
78 18-11-2020 5 4 ngày
81 22-11-2020 12 0 ngày
83 22-11-2020 10 0 ngày
85 21-11-2020 10 1 ngày
87 21-11-2020 12 1 ngày
89 13-11-2020 6 9 ngày
90 21-11-2020 10 1 ngày
92 19-11-2020 7 3 ngày
94 16-11-2020 10 6 ngày
96 22-11-2020 10 0 ngày
98 19-11-2020 7 3 ngày
Từ khóa thống kê liên quan:dien dan du doan kqxsmn, du doán xsmb win2888, soi cau du doan xskh, du doan lo de mb hom nay, du doan ket qua xo so mien bac toi nay, du doan lo de xsmb, dudoan bachthu, soi câu du doan xsmb, xo so du doan mien bac hom nay, thong ke xsmb 2017 theo nam, thống kê giải đặc biệt xsmb 30 ngày, thong ke xsmb trong 1 thang, thống kê giải đặc biệt xsmb năm 2017, thongke giai dac biet theo tuan moi nhat, lô gan miền bắc ngày, thong ke dac biet 368, tk xsmb dac biet, thống kê gan miền bắc,

Thống kê xổ số miền bắc ngày 23-11-2020

Xem thống kê soi cầu hôm nay

Xổ số Miền Bắc
Xổ số HCM
Xổ số Đồng Tháp
Xổ số Cà Mau
Xổ số Phú Yên
Xổ số Huế

Lời nhắn từ xoso888.vn

Chuyên mục thống kê, dự đoán, soi cầu xổ số 3 miền hàng ngày tại website xoso888.vn. Nội dung trang:
 • Tổng hợp thống kê, soi cầu của xsmb, xsmt, xsmn mỗi ngày. Phân loại theo từng tỉnh, vùng, miền, các thứ trong tuần.
 • Toàn bộ bài viết được tổng hợp qua hơn 30 chức năng thống kê, soi cầu tại xoso888.vn. Giúp bạn rút ngắn thời gian nghiên cứu.
 • Các cầu được cập nhật lúc 8h sáng hàng ngày:
 • Thứ 2: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Phú Yên, Huế
 • Thứ 3: Miền Bắc, Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Đắc Lắc, Quảng Nam
 • Thứ 4: Miền Bắc, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng
 • Thứ 5: Miền Bắc, Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
 • Thứ 6: Miền Bắc, Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh, Gia Lai, Ninh Thuận
 • Thứ 7: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang, Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
 • Chủ nhật: Miền Bắc, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum
 • Toàn bộ các cầu ở trên mang tính chất tham khảo, tỉ lệ ra số phụ thuộc vào may mắn của bạn. Các bạn tìm hiểu thêm và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Chúc bạn may mắn!
DMCA.com Protection Status